เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 1


เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจความต้องการของตนเองสามารถพูดอธิบายพร้อมกับตั้งคำถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ และเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
9-13
ม.ค.2560
โจทย์ : เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key Question :
- เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างไร
- เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร
- สีต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร/เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
เครื่องมือคิด
 
-
Round Robin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการทดลอง
-
Card and Chart แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้
-
Blackboard Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ร่วมกัน
- Show and Share ชิ้นงาน
- Wall Thinking ชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน

- วัสดุอุปกรณ์ทำกล้องสายรุ้งและแตรเสียงช้าง
- สีน้ำ และกระดาษ

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูเปิดคลิปวีดีโอ กล้องสายรุ้ง
- นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับการประดิษฐ์กล้องสายรุ้ง
เพื่อตั้งสมมติฐานก่อนการทดลอง
- นักเรียนลงมือทำการทดลองโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆละ
4 คน โดยครูเตรียมอุปกรณ์การทำให้คือ กระป๋องน้ำอัดลม กระดาษ A4 แผ่นซีดี ตะปู และค้อน พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในสมุดบันทึก
เชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับผลการทดลองที่ได้

ใช้
นักเรียนสรุปกระบวนการทดลองทำกล้องสายรุ้ง

วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูเปิดคลิปวีดีโอ แตรเสียงปู้นๆ
- นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับการประดิษฐ์กล้องสายรุ้ง

เพื่อตั้งสมมติฐานก่อนการทดลอง
- นักเรียนลงมือทำการทดลองโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆละ 4 คน โดยครูเตรียมอุปกรณ์การทำให้คือ แก้วโยเกิร์ต แก้วน้ำพลาสติก ขวดน้ำ ลูกโปร่ง คัตเตอร์ พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในสมุดบันทึก
เชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับผลการทดลองที่ได้

ใช้
นักเรียนสรุปกระบวนการทดลองทำแตรเสียงปู้นๆ
วันพุธ (1 ชั่วโมง)

ชง
- ครูพานักเรียนลองผสมสีน้ำจากแม่สีทั้ง
3 สีคือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน
- นักเรียนทดลองการผสมสีจากแม่สีทั้ง
3 สี
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานที่ทำ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสีที่ได้จากการผสมสีจากแม่สีทั้ง
3 สีร่วมกัน
 
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)

ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร/เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น”
เชื่อม
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด
Card and Chart
ใช้
นักเรียนออกแบบชื่อหน่วยและตกแต่งให้สวยงามเพื่อติดหน้าห้องเรียน
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง

ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาในสัปดาห์นี้ร่วมกัน : นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างในสัปดาห์นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้
นักเรียนสรุปบทเรียนจากสิ่งที่ทำร่วมกัน และถ่ายทอดผ่านชิ้นงาน

ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
ชิ้นงาน
- กล้องสายรุ้ง
- แตรเสียงช้าง
- การผสมสี
- ชื่อหน่วยพร้อมภาพประกอบ
- นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่
1

ความรู้
เข้าใจความต้องการของตนเองสามารถพูดอธิบาย พร้อมกับตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ และเลือก
สิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต

- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้  
ทักษะการคิด

 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต
ตั้งคำถาม รวบรวม และประมวลผล สรุปเป็นความเข้าใจของตนเองได้
คุณลักษณะ

- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. เริ่มต้นของการเรียนรู้ Quarter 4 /2559
    นักเรียนทุกคนตื่นเต้นกับการเปิดเรียน ทุกคนมาเรียนอย่างพร้อมเพียงกัน เลือกที่นั่งของตนเอง เปลี่ยนมุมนั่ง เปลี่ยนเพื่อนนั่งเคียง เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นๆ เริ่มต้นของการเรียนรู้ทุกรายวิชาด้วยการทบทวน ใคร่ครวญสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้มา เตรียมสมุดบันทึกสุดเก๋จากกระดาษหน้าเดียว ลงมือทำการทดลองกล้องสายรุ้งจากกระป๋องและแผ่นซีดีเพื่อมองดูแสงที่เราใช้อยู่ทุกวันเขามีสีอะไรน่า ความฉงนทำให้เกิดคำถาม และคำถามคือต้นกำหนดของการเรียนรู้เพื่อหาคำตอบมาคลี่คลายความสงสัย และอยากรู้ต่อไป เช่น พี่ออม :ทำไหมต้องเจาะจู พี่ฟีฟ่าทำไมสายรุ้งเกิดถึงเกิดในกระป๋อง พี่แม็ค:ทำไหมแผ่นซีดีถึงสะท้อนแสงได้ พี่ภู:ทำไหมแสงจะต้องเข้าไปในกระป๋อง พี่วาหวา:แสงอาทิตย์กับแสงไฟมีแสงที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
    PBL ป.4 ในชั่วโมงต่อมานักเรียนได้ดูคลิปวีดีโอการทำแตรเสียงช้างกับแตรปู้นๆ จากนั้นนักเรียนตั้งคำถามก่อนการทดลอง และลงมือทำการประดิษฐ์แตรจากวัสดุที่เตรียมมา เสร็จแล้วทดลองเป่าและสังเกตการเกิดเสียง นักเรียนสนุกสนานกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ที่สร้างขึ้นได้เรียนรู้การเกิดเสียงและเล่นไปพร้อมๆกัน ในชั่วโมงต่อมานักเรียนได้เรียนรู้การผสมสีจากแม่สีโดยครูให้นักเรียนคาดเดาสีที่ผสมก่อนทดลองผสมจริง กิจกรรมที่ครูใช้สร้างแรงบันดาลนักเรียนมีความกระตือรือร้นมากและสนุกที่ได้ทำ ในวันพฤหัสบดีจึงได้สิ่งที่ทุกคนอยากเรียนคือเรื่องแสง สี เสียง แต่ใช้เวลานานในการตั้งชื่อถึง 2 วันเพื่อให้ได้ชื่อที่ทุกคนชื่นชอบ เป็นชื่อที่ฉงนและน่าสนใจ จนได้ชื่อหน่วยว่า แสงศิลป์กับชีวิทย์ออกมาค่ะ

    ตอบลบ