เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 2


เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
16-20
ม.ค.2560
โจทย์ : ออกแบบ/วางแผนการเรียนรู้
Key Questions :
- นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วย การมองเห็นและการได้ยิน
- นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วย การมองเห็นและการได้ยิน

- นักเรียนจะออกแบบ/วางแผน การเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์อย่างไรให้น่าสนใจ
เครื่องมือคิด 
- Round Robin ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
- Card and Chart สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind  Mapping ก่อนการเรียนรู้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
ภาพวาดสื่ออารมณ์
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
:นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วย
เชื่อม
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับหน่วยการมองเห็นและการได้ยินนักเรียนจะสรุปสิ่งที่รู้แล้วทั้งหมดของตนเองอย่างไร
- นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนเป็นรายบุคคลผ่านเครื่องมือคิด (
Mind Mapping)
วันอังคาร (
2 ชั่วโมง)

ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วยการมองเห็นและการได้ยิน
เชื่อม
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการตั้งคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ และช่วยกันทำชาร์ตสรุปสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยาก
เรียนรู้
วันพุธ (
2 ชั่วโมง)
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: นักเรียนจะออกแบบและวางแผนกิจกรรมจากสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนออกแบบและวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้
10 สัปดาห์ร่วมกัน

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
เชื่อม

นักเรียนช่วยกันสร้างปฏิทินการเรียนรู้ต่อจนเสร็จเรียบร้อย

วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง

ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาในสัปดาห์นี้ร่วมกัน “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างในสัปดาห์นี้”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้
นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่ 2 ในรูปแบบของการ์ตูนช่อง

ภาระงาน
-  แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
-  ช่วยกันเพื่อออกแบบและวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ร่วมกัน
- การทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
ชิ้นงาน
-  สิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
ทำปฏิทินการเรียนรู้
- นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่ 2

ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้  
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต
ตั้งคำถาม รวบรวม และประมวลผล สรุปเป็นความเข้าใจของตนเองได้
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องของ แสง สี เสียง เพื่อที่จะสรุปเป็นความเข้าใจก่อนเรียน และตั้งคำถามสิ่งที่อยากรู้เพื่อนำไปขมวดเป็นปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ นอกจากชิ้นงานที่เกิดขึ้นแล้วครูได้พานักเรียนเล่นกับสีด้วยวิธีการระบายสีไม้เป่าสีน้ำ ครูชอบมากในช่วงที่ทุกคนเป่าสีดูตั้งใจมุ่งมั่นอดทนและพยายามทำจนสำเร็จมีบ้างที่เป่าสีไม่เป็นดังที่ใจหวังแต่ทุกครั้งที่เป่าเต็มที่กับสิ่งที่ทำและภูมิใจกับผลที่เกิดขึ้น ทุกคนชื่นชมงานของเพื่อนสวยครับ/ค่ะ ส่วนตัวคนชอบทุกชิ้นทุกชิ้นงานมีคุณค่าดูได้จากขณะที่ทุกคนสร้างสรรค์ด้วยความปราณึตและความสุขล้วนๆค่ะ

    ตอบลบ