เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถออกแบบเส้นทางเพื่อไปทัศนศึกษา และเป็นนักเรียนรู้ที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้กับตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
6-10 มี..

2560


โจทย์ :  ทัศนศึกษา
Key  Questions
- นักเรียนจะออกแบบเส้นทางเพื่อไปทัศนศึกษาอย่างไร
- นักเรียนจะตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับตนเองและเพื่อนๆอย่างไร
- นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด
นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้อย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และจะนำมาปรับใช้อย่างไร
เครื่องมือคิด
:
- Round Robin แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- Blackboard Share  แสดงความคิดเห็นสรุปเส้นทางในการเดินทาง
- Show and Share  ชิ้นงาน
- Wall Thinking ชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ศูนย์ดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา(ท้องฟ้าจำลอง) จ.นครราชสีมา
- อินเตอร์เน็ต


วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง

- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “
นักเรียนจะออกแบบเส้นทางเพื่อไปทัศนศึกษาอย่างไร
- นักเรียนจับกลุ่มเพื่อค้นหาเส้นทางไปทัศนศึกษาที่
ศูนย์ดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา(ท้องฟ้าจำลอง) จ.นครราชสีมา
เชื่อม
- นักเรียนสรุปเส้นทางโดยออกแบบเป็นแผนที่การเดินทาง พร้อมอธิบายตำแหน่งของสถานที่ต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกับเส้นทาง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเส้นทางทั้งหมดที่สามารถไปถึง
ศูนย์ดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา(ท้องฟ้าจำลอง) จ.นครราชสีมาได้ และเลือกเส้นทางที่เหมาะสมร่วมกัน
วันอังคาร (
2 ชั่วโมง)
ชง

- ครูให้โจทย์นักเรียน “
นักเรียนจะตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับตนเองและเพื่อนๆอย่างไร
- นักเรียนตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับตนเองและเพื่อนๆ คนละ
10 คำถาม
เชื่อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนและนำเสนอคำถาม
10 ข้อที่สร้างขึ้นร่วมกัน

- ครูและนักเรียนนัดหมาย และเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และส่งใบขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
วันพุธ(ตลอดทั้งวัน)
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม  “นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด”
เชื่อม
- นักเรียนได้เรียนรู้ท้องฟ้าจำลอง และวิทยาศาสตร์
14 โซนร่วมกับเพื่อนๆ ครูและผู้ปกครอง โดยมีวิทยากรแนะนำให้ความเข้าใจ
- ครูและนักเรียนถอดบทเรียนร่วมกันจากสิ่งที่ได้เรียนรู้

พฤหัสบดี (
2 ชั่วโมง)
ชง

ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลอง และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน” “นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้มาปรับใช้อย่างไร”
เชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และการนำมาปรับใช้ทั้งกับตนเอง และสรุปงานในสัปดาห์หน้า
ใช้
นักเรียนเขียนเล่าถ่ายทอดเรื่องราวจากการไปทัศนศึกษาที่โคราชเป็นรายบุคคล
วันศุกร์ (
2 ชั่วโมง)
ชง

ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาในสัปดาห์นี้ร่วมกัน “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างในสัปดาห์นี้”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้
นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่
9


ภาระงาน
- ค้นหาเส้นทางร่วมกันเป็นกลุ่ม
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเส้นทางในการไปทัศนศึกษา  
- นักเรียนร่วมกันถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปทัศนศึกษา

ชิ้นงาน
- แผนที่การเดินทางไปทัศนศึกษา
- ถอดบทเรียนจากการไปทัศนศึกษา
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่
9


ความรู้:
นักเรียนสามารถออกแบบเส้นทางเพื่อไปทัศนศึกษา และเป็นนักเรียนรู้ที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้กับตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้  
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต
ตั้งคำถาม รวบรวม และประมวลผล สรุปเป็นความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อหาเส้นทางในการเดินทางไปทัศนศึกษา และเลือกเส้นทางที่เหมาะสมต่อการเดินทางได้
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.4 ออกแบบเส้นทางเพื่อเดินทางไปทัศนศึกษา ที่ศูนย์ดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา(ท้องฟ้าจำลอง) จ.นครราชสีมา ในวันพุธ 8 มีนาคม 2560 และตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนให้กับตนเอง 10 ข้อต่อคน เมื่อถึงวันเดินทางไปทัศนศึกษาทุกคนตื่นเต้นมากและรีบมาโรงเรียนแต่เช้าก่อนเวลานัดจนครบทุกคน พร้อมในการเดินทางเราใช้เส้นทางสายนางรอง มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อถึงที่หมายได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องฟ้าจำจองโดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้เพิ่มเติมเป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่ทุกคนได้เรียนรู้และได้สัมผัสกับบรรยากาศของท้องฟ้าในเวลาค่ำคืน จากนั้นวิทยากรนำนักเรียนเข้าชมโซนวิทยาศาสตร์อีก 14 กิจกรรมสุดท้ายก่อนทานข้าวพี่ๆทุกคนได้ถอดทบเรียนร่วมกันจากสิ่งที่เรียนรู้ทั้ง 2 ชั่วโมง ด้วยอากาศที่ร้อนจึงเปลี่ยนที่กินอาหารเที่ยงใหม่เราได้แวะที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน หลังทานข้าวพี่ๆทุกคนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพื่อเรียนรู้โลกและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆจนถึงปัจจุบัน แล้วเดินทางกลับมาถึงโรงเรียน พี่ๆทุกคนได้เล่าถ่ายทอดประสบการณ์ และเหตุการณ์ที่ประทับใจร่วมกัน พร้อมกับสรุปบทเรียนในสัปดาห์ผ่านการ์ตูนช่องค่ะ

    ตอบลบ