เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 7



    เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนการทดลอง และอธิบายการเกิดเสียง ตลอดจนการเคลื่อนที่ของเสียงที่เราได้ยินได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
20-24 ..
2560


โจทย์ : การเกิดเสียง
Key Question:
- เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร /มาจากส่วนไหน
- สร้างเสียงจากอะไรได้บ้าง /ทำได้อย่างไร
- เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร และเสียงมีการเคลื่อนที่อย่างไร
เครื่องมือคิด
 
- Round Robin แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- Blackboard Share  แสดงความคิดเห็นสรุปผลการทดลอง
- Show and Share  ชิ้นงาน
- Wall Thinking ชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ครอบครัว
- อินเตอร์เน็ต

- อุปกรณ์ประดิษฐ์กระป๋องร้องได้


วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร /มาจากส่วนไหน/ ร่างกายของเราสร้างเสียงอย่างไร”
- นักเรียนทดลองใช้ร่างกายแต่ละส่วนในการสร้างเสียงด้วยตนเอง
เชื่อม
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเกิดเสียงได้อย่างไร
- นักเรียนจับกลุ่มกันเพื่อสร้างเสียงดนตรีจากร่างกายร่วมกัน
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง

- ครูเปิดคลิปวีดีโอ กระป๋องร้องได้ ดูเสร็จนักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- นักเรียนออกแบบและสร้างกระป๋องร้องได้ของตนเองจากวัสดุเหลือใช้
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอกระป๋องร้องได้ พร้อมอธิบายการทำกระป๋องร้องในรูปแบบของตนเอง และทดลองเล่นกระป๋องร้องได้เพื่อฟังเสียงที่เกิดขึ้น
วันพุธ (2 ชั่วโมง)
ชง
- นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับการทดลอง ข้อสงสัยทำไมถึงเกิดเสียงต่างๆ แล้วค้นหาคำตอบเพื่อคลี่คลายิ่งที่อยากรู้ของตนเอง
เชื่อม
นักเรียนค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จากนั้นขมวดความเข้าใจจากชุดความรู้เกี่ยวกับการเกิดเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียงเป็นชิ้นงาน
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
เชื่อม

นักเรียนอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียงเป็นชิ้นงาน
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาในสัปดาห์นี้ร่วมกัน “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างในสัปดาห์นี้”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้
นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่
7

ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเกิดเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียงเป็นชิ้นงาน
- ทดลองสร้างเสียงจากร่างกายตนเอง
- สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- ขมวดชุดความรู้และถ่ายทอดความเข้าใจร่วมกัน

ชิ้นงาน
- บันทึกผลการทดลอง
- สรุปบทเรียนการเกิดเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียงเป็นชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่
7

ความรู้
นักเรียนเข้าใจกระบวนการทดลอง และอธิบายการเกิดเสียง ตลอดจนการเคลื่อนที่ของเสียงที่เราได้ยินได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้  
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต
ตั้งคำถาม รวบรวม และประมวลผล สรุปเป็นความเข้าใจของตนเองได้
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

























1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดเสียง การได้ทำงานของหู ผ่านกิจกรรมการสร้างเสียงจากร่างกาย เสียงต่างๆที่เราสร้างขึ้นมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการสั่นสะเทือนของวัตถุต้นกำเนิดเสียง และสร้างเสียงที่ไพเราะจากอุปกรณ์ใกล้ตัว ขนานเล็กพกพาสะดวก เมื่อทุกคนสร้างเสียงได้แล้วถึงกระบวนการถ่ายทอด สื่อสารเสียงผ่านคลิปวีดีโอสั้นๆเพียง 5-6 วินาที ให้คนดูเข้าใจและสนุกตามเสียงที่ได้ยิน ทุกคนนำความสามารถของตนเองด้านต่างๆมาถ่ายทอดมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบร่วมกลุ่ม เมื่อทุกคนได้ทำกิจกรรมเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยที่อยากรู้ จึงมาออกแบบคำถามต่างๆเพื่อคลี่คลายความสงสัยนั้น และหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือ ผู้รู้ เพื่อนำมาขมวดเป็นชุดความรู้ในสัปดาห์นี้พี่ๆได้จับคู่แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันค่ะ และช่วยกันสรุปความเข้าใจเป็นชุดความรู้ของเราร่วมกัน

    ตอบลบ