เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 6


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนการทดลอง และสามารถอธิบายแสงประกอบด้วยแสงสีต่างๆได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
13-17 ..
2560


โจทย์ : แสงมีสีไหม
Key Question:
- สีมาจากไหน
- เรามองเห็นสีได้อย่างไร
- เราจำแนกสีต่างๆได้อย่างไร
- สีมีทั้งหมดกี่สี
- สีมีรสหรือไม่
- สีแต่ละสีทำให้เรารู้สึกอย่างไร
- สีมีความสัมพันธ์ต่อตัวเราและสิ่งต่างๆอย่างไร
เครื่องมือคิด
 
- Round Robin แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- Blackboard Share  แสดงความคิดเห็นสรุปผลการทดลอง
- Show and Share  ชิ้นงาน
- Wall Thinking ชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ครอบครัว
- อินเตอร์เน็ต

- แผ่น CD
- กล้องสายรุ้ง
- แท่งปริซึม

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูให้นักเรียนไปค้นหาสีจากธรรมชาติ และลองจำแนกเฉดสีให้ได้มากที่สุด พร้อมให้เหตุผล
- ครูกระตุ้นด้วยชุดคำถามต่อดังนี้
1. เรามองเห็นสีได้อย่างไร
2. เราจำแนกสีต่างๆได้อย่างไร
3. สีมีทั้งหมดกี่สี
4. สีมีรสหรือไม่
5. สีแต่ละสีทำให้เรารู้สึกอย่างไร
เชื่อม
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำถามทั้ง
5 ตามความเข้าใจของตนเอง
ชง
ครูแจกแผ่น
CD ให้กับนักเรียนคนละ 1 แผ่น เพื่อสังเกตแสงสีที่สะท้อนจากแผ่น CD โดยนักเรียนวาดภาพและลงสีตามภาพที่เห็น
เชื่อม
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการสังเกตแผ่นซีดี
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง

- นักเรียนตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็น หรือสงสัยและอยากรู้
- นักเรียนทดลองส่งกล้องสีรุ้งที่ทำไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่
1 ไปที่ดวงอาทิตย์ แล้วบันทึกสิ่งที่เห็นลงในสมุดบันทึกของตนเอง
- นักเรียนตั้งคำถามกับสิ่งที่ตนเองเห็น ที่ยังอธิบายไม่ได้ แล้วสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เชื่อม
- นักเรียนขมวดความเข้าใจจากชุดความรู้เรื่องแสงประกอบด้วยแสงสีต่างๆ
- นักเรียนอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแสงประกอบด้วยแสงสีต่างๆ
วันพุธ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “สีของแสงเหมือนกับสีตามธรรมชาติหรือไม่ /ตาของเรามองได้กี่สี”   
- นักเรียนคาดเดาคำตอบร่วมกัน
- นักเรียนค้นหาข้อมูลประเภทของสีที่เรามองเห็น
เชื่อม
นักเรียนขมวดชุดความรู้ที่สืบค้นมา แล้วสรุปเป็นความเข้าใจเพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง

ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “สีมีความสัมพันธ์ต่อตัวเราและสิ่งต่างๆอย่างไร”
เชื่อม
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสีกับตัวเราและสิ่งต่างๆ
ใช้
นักเรียนสรุปความสัมพันธ์ของสีในรูปแบบของการ์ตูนช่อง
 วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาในสัปดาห์นี้ร่วมกัน “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างในสัปดาห์นี้”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้
นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่
6

ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแสงประกอบด้วยแสงสีต่างๆ
- ทดลองการสังเกตแผ่น
CD และการส่องกล้องสายรุ้ง
- สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- ขมวดชุดความรู้และถ่ายทอดความเข้าใจร่วมกัน

ชิ้นงาน
- บันทึกผลการทดลอง
- สรุปบทเรียนแสงประกอบด้วยแสงสีต่างๆ
- การ์ตูนช่องสรุปความสัมพันธ์ของสี
- นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่
6ความรู้
นักเรียนเข้าใจกระบวนการทดลอง และสามารถอธิบายแสงประกอบด้วยแสงสีต่างๆได้
 
ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้  
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต
ตั้งคำถาม รวบรวม และประมวลผล สรุปเป็นความเข้าใจของตนเองได้
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแสงสี เริ่มต้นด้วยกิจกรรมจำแนกเฉดสีของธรรมชาติ ทุกคนค้นหาสีจากธรรมชาติที่พบเห็นนำมาจัดจำแนก เช่น ใบไม้สด ใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง และเมล็ดพันธุ์ นักเรียนให้คำนิยามในการเรียกชื่อสีที่ถูกจำแนกทั้ง 10 เฉดสี พร้อมนำจัดแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เกิดคำถามตามมาทำไหมแต่ละคนให้ชื่อเรียกสีแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลลงอีก สีน้ำตาลอมแดง สีน้ำตาลไหม้ และอื่นๆ เราใช้อะไรมานิยามคำเหล่านี้ นักเรียนนำคำถามกลับไปคิดต่อ แล้วเกิดคำถามต่างๆตามมาให้ทุกคนได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังไม่คลี่คลายเช่น แสงมีสีหรือไม่/สีอะไร รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร แสงเกิดสีได้อย่างไร ทำไม่เรามองเห็นสีต่างๆ คนตาบอดสีเป็นอย่างไร เมื่อค้นหาข้อมูลทุกคนในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนนำเสนอร่วมกัน และช่วยกันขมวดเป็นชุดความรู้ออกมาผ่านรูปแบบต่างๆเช่น การ์ตูนช่อง ชาร์ตความรู้ค่ะ

    ตอบลบ