เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 3


     เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนการทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดต่างๆได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
23-27
..
2560


โจทย์ : การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด
Key Question:
- เรามองเห็นแสงได้หรือไม่/มองเห็นได้อย่างไร
- ถ้าโลกของเราไม่มีดวงอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้น
- แสงมีความสำคัญอย่างไร
- แสงที่นักเรียนรู้จักมาจากอะไรได้บ้าง
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทดลองที่ทำ
- เรามองเห็นแสงได้อย่างไร
- แสงเดินทางอย่างไร
- ดาวหายไปไหน
เครื่องมือคิด
 
- Round Robin แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- Blackboard Share  แสดงความคิดเห็นสรุปผลการทดลอง
- Show and Share  ชิ้นงาน
- Wall Thinking ชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้

- บรรยากาศในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต

- อุปกรณ์การทดลอง

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามกับนักเรียนดังนี้
1. เรามองเห็นแสงได้หรือไม่/มองเห็นได้อย่างไร
2. ถ้าโลกของเราไม่มีดวงอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้น
3. แสงมีความสำคัญอย่างไร
4. แสงที่นักเรียนรู้จักมาจากอะไรได้บ้าง
เชื่อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น
4 กลุ่มทำการทดลองการเคลื่อนที่ของแสงจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันคือ เทียน ไฟฉาย แสงเลเซอร์ และหลอดไฟ แล้วบันทึกผลการทดลองลงในสมุดบันทึกของตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนผลการทดลองที่ได้ร่วมกัน โดยครูใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทดลองที่ทำ
2. เรามองเห็นแสงได้อย่างไร
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง

- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมของชั่วโมงที่แล้วร่วมกัน
- นักเรียนฝึกตั้งคำถามจากการทดลอง และสิ่งอื่นที่จากรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ และการมองเห็นแสง
เชื่อม
นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อตอบคำถามที่อยากเรียนรู้ หรือข้อสงสัยที่ยังไม่คลี่คลาย
วันพุธ (2 ชั่วโมง)
ใช้

- นักเรียนขมวดชุดความรู้ต่างๆ เพื่อสรุปเป็นความเข้าใจเป็นชิ้นงาน
- นักเรียนอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดร่วมกัน

ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “แสงเคลื่อนที่ได้อย่างไร” “ดาวหายไปไหน”
เชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนผลของการทดลองสอดคล้องกับความเข้าใจที่มีเพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด พร้อมอธิบายว่าทำไมเรามองไม่เห็นดาวในกลางวัน
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง

ครูพาทำการทดลองการเคลื่อนที่ของแสงโดยใช้กระจก
เงาในการสะท้อนแสงเพื่อดูการเคลื่อนที่ของแสง
เชื่อม
นักเรียนอภิปรายผลการทดลองการเคลื่อนที่ของแสงร่วมกัน

ใช้

นักเรียนสรุปทบเรียนจากการทดลองการเคลื่อนที่ของแสงลงในสมุดบันทึกของตนเอง
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาในสัปดาห์นี้ร่วมกัน “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างในสัปดาห์นี้”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้
นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่
3

ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- ทดลองการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่ง
กำเนิด
- สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- ขมวดชุดความรู้และถ่ายทอดความเข้าใจร่วมกัน
ชิ้นงาน
- บันทึกผลการทดลอง
- สรุปทบเรียน
การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด
- นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่
3
ความรู้
นักเรียนเข้าใจกระบวนการทดลอง และอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดต่างๆได้
 ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้  
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต
ตั้งคำถาม รวบรวม และประมวลผล สรุปเป็นความเข้าใจของตนเองได้
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม เรามองเห็นแสงหรือไม่ /มองเห็นอย่างไร/แสงมาจากไหน/ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้น/แสงมีความสำคัญต่อตัวเราและสิ่งต่างๆอย่างไร? ทุกคำถามนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ได้คำตอบที่หลากหลาย เช่น "ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โลกเราน่าจะมืดสนิทและหนาวเย็น/เราใช้ดวงตาในการมองเห็นแสง/แสงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราใช้ได้" จากนั้นนักเรียนได้ทำการทดลองการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ เทียน ไฟฉาย แสงเลเซอร์ และหลอดไฟ ซึ่งนักเรียนได้เห็นลำแสงที่แตกต่างกัน ตลอดจนการทะลุผ่านของแสงผ่านวัตถุต่างๆ จนเกิดเป็นคำถามที่น่าสนใจเช่น ทำไม่แสงเลเซอร์ส่องไปที่กระจกหน้าต่างถึงมองไม่เห็นแสง แล้วแสงหายไปไหนครับ? เมื่อเกิดคำถามขึ้นนักเรียนค้นหาคำตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อสรุปความเข้าใจ และทำการทดลองเองอีกครั้งเพื่อทดสอบการเคลื่อนที่ของแสงจากข้อมูลที่มีเพื่อทบทวนและขมวดความเข้าใจเป็นชุดความรู้ของตนเอง

    ตอบลบ