เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 4เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนการทดลอง และสามารถอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบกับวัตถุ ตลอดจนจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งแหล่งกำเนิดแสงได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
30 ..
-
3 ..
2560

โจทย์ : การสะท้อนของแสง
Key Questions:
- เรามองเห็นได้อย่างไร
- แสงสะท้อนจากวัตถุที่ต่างกันจะมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ /เพราะเหตุใด
- เราจะแยกแสงสะท้อนที่มองเห็นเป็นกี่ลักษณะ/เพราะเหตุใด
- เราจะจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกำแสงอย่างไร/เพราะเหตุใด
- สัตว์ต่างๆมองเห็นโลกแตกต่างจากมนุษย์อย่างไร
- นักเรียนจะออกแบบแว่นตาให้เหมือนกับการมองเห็นของสัตว์ได้อย่างไร

เครื่องมือคิด
 
- Round Robin แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- Blackboard Share  แสดงความคิดเห็นสรุปผลการทดลอง
- Show and Share  ชิ้นงาน
- Wall Thinking ชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ 
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต

- อุปกรณ์ทำการทดลอง

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูกระตุนด้วยคำถาม “เรามองเห็นได้อย่างไร”
- นักเรียนร่วมกันตั้งสมมติฐานของร่วมกันเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรามองเห็นได้อย่างไร
- ครูพาการทดลองอ่านหนังสือแบบไม่มีแสงและมีแสง
กระตุ้นด้วยคำถามต่อ “เรามองเห็นได้อย่างไร”
เชื่อม
 นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเรามองเห็นได้อย่างไรผ่านการทดลอง
ชง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “แสงสะท้อนจากวัตถุที่ต่างกันจะมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ /เพราะเหตุใด”
- นักเรียนทำการทดลองโดยครูมีไฟฉายให้กับทุกกลุ่มพร้อมกับให้เลือกวัตถุตัวกลางในการสะท้อนไม่ซ้ำกัน
5 ชิ้น เช่น น้ำ แก้ว กระจก กระดาษ ถุงพลาสติกหนา/บาง กระดาษแข็ง ฯลฯ แล้วบันทึกผลการทดลองแต่ละวัตถุลงในสมุดบันทึกของตนเอง
เชื่อม
- นักเรียนแลกเปลี่ยนผลการทดลองที่ได้ร่วมกัน ครูกระตุ้นด้วยคำถามต่อดังนี้
1. เรารู้ได้อย่างไรว่าแสงตกกระทบ
2. เราจะแยกแสงสะท้อนที่มองเห็นเป็นกี่ลักษณะ/เพราะเหตุใด
3. เราจะจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกำแสงอย่างไร/เพราะเหตุใด
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง

- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะตั้งคำถามจากการทดลองการสะท้อนของแสงอย่างไร”
- นักเรียนตั้งคำถามกับการทดลอง และข้อสงสัยที่
อยากรู้
- นักเรียนค้นหาข้อมูลเพื่อตอบคำถาม และคลี่คลายข้อสงสัยของตนเอง
เชื่อม
- นักเรียนขมวดชุดความรู้ต่างๆ เพื่อสรุปเป็นความเข้าใจเป็นชิ้นงาน
- นักเรียนอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบกับวัตถุ และการจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งแหล่งกำเนิดแสง
วันพุธ-พฤหัสบดี (3 ชั่วโมง)
ชง

ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น
2 กลุ่มใหญ่ศึกษาเรื่องของโครงสร้างของตามนุษย์กับตัวของสัตว์ โดยครูมีชุดคำถามให้ดังนี้
คำถามชุดที่ 1 การมองของมนุษย์
- ตาของเพื่อสีอะไร/ทำไหมถึงเป็นสีนั้น
- ดวงตาของเรามีโครงสร้างอย่างไร
- ดวงตาของเรามีการทำงานอย่างไร
- เราจะมีวิธีดูแลรักษาดวงตาอย่างไร
คำถามชุดที่ 2 การมองของสัตว์
- สัตว์ต่างๆมองเห็นโลกแตกต่างจากมนุษย์อย่างไร
- ดวงตาของสัตว์มีโครงสร้างอย่างไร
- ดวงตาของสัตว์มีการทำงานอย่างไร
- เราจะประดิษฐ์ดวงตาของสัตว์อะไร/ทำอย่างไร/เพราะเหตุใด
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอ อธิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกันว่าเราและสัตว์มองเห็นมองเห็นได้อย่างไร
ใช้
นักเรียนออกแบบและประดิษฐ์แว่นตาสัตว์
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาในสัปดาห์นี้ร่วมกัน “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างในสัปดาห์นี้”
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้
สรุปบทเรียนรายสัปดาห์ที่
4

ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบกับวัตถุ และการจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งแหล่งกำเนิดแสง
- ทดลองการการสะท้อนของแสงจากวัตถุที่ต่างกัน
- สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- ขมวดชุดความรู้และถ่ายทอดความเข้าใจร่วมกัน
- ออกแบบแว่นตาสัตว์
ชิ้นงาน
- บันทึกผลการทดลอง
- แว่นตาสัตว์
- สรุปบทเรียนการสะท้อนของแสงที่ตก
ความรู้
นักเรียนเข้าใจกระบวนการทดลอง และสามารถอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบกับวัตถุ ตลอดจนจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งแหล่งกำเนิดแสงได้

ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้  
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต
ตั้งคำถาม รวบรวม และประมวลผล สรุปเป็นความเข้าใจของตนเองได้
คุณลักษณะ:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการมองเห็น และการสะท้อนของแสงผ่านการทดลองส่องแสงเลเซอร์ผ่านวัตถุหลายชนิด และนำมาจำแนกตามการมองเห็นเป็นสามกลุ่มคือ แสงผ่านได้ แสงผ่านได้และมีการกระจายของแสง และแสงไม่สามารถผ่านไปวัตถุไปได้ นักเรียนได้สรุปการทดลองและตั้งคำถามจนได้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นจากสามกลุ่มที่ได้คือ ตัวกลาง 3 ตัวกลาง ได้แก่ตัวกลางโปร่งใส สามารถมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงที่ชัดเจน เช่น อากาศ น้ำ ถุงพลาสติก แก้ว ตัวกลางโปร่งแสง สามารถมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงแต่ไม่ชัดเจนเพราะมาการกระจายของแสงนั้นเอง เช่น แผ่นซีดี กระดาษ และตัวกลางทึบแสงที่แสงไม่สามารถทะลุผ่านได้ เช่น สมุด แผ่นเหล็ก แล้วได้เพิ่มเติมคือความรู้เกี่ยวกับตามนุษย์ ส่วนประกอบ หน้าที่ และการทำงาน รวมไปถึงตาของสัตว์ผ่านการทดลองทำแว่นตาสัตว์แบบง่ายจากวัสดุที่ทุกคนหาได้นำมาประยุกต์และสร้างสรรค์ให้เหมือนการมองของสัตว์แต่ละชนิดเช่น ตาของฉลามที่มองเห็นโลกในเฉดสีเทา สนุกและภูมิใจจึงขอกลับไปเล่นที่บ้านค่ะ

    ตอบลบ