เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนมีความเข้าใจ และเกิดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 10
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยแสงศิลป์กับชีวิทย์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
13-17 มี..

2560
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
คำถาม
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
- นักเรียนจะจัดและตกแต่งบรรยากาศห้องเรียนอย่างไร
เครื่องมือคิด  
- Show and Share 
ชิ้นงาน

- Wall Thinking ชิ้นงาน
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศนานห้องเรียน
วันจันทร์(2 ชั่วโมง)
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วทั้ง Quarter 4 ของ PBL หน่วย : แสงศิลป์กับชีวิทย์เชื่อม
นักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว พร้อมสรุปความเข้าใจของตนเองผ่านชิ้นงาน
Mind Mapping 
วันอังคาร (
2 ชั่วโมง)
ชง

ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
: นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ใช้
นักเรียนซ้อมการนำเสนอ

วันพุธ (6 ชั่วโมง)
เชื่อม

นักเรียนช่วยกันตอบคำถามที่ตั้งไว้เกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ก่อนเรียนพร้อมบันทึกคำตอบของตนเอง ลงในสมุด
PBL
วันพฤหัสบดี (2 ชั่วโมง)

เชื่อม

นักเรียนซ้อมการนำเสนอ และสะท้อนงานเพื่อปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมก่อนวันแสดงจริง
ใช้
นักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาผ่านบทละครเพลง
เชื่อม

ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนการนำเสนอร่วมกัน
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาในสัปดาห์นี้ร่วมกัน
: นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างในสัปดาห์นี้
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์
-
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่
10
- นักเรียนประเมินตนเองสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ภาระงาน
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
จัดนิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
ชิ้นงาน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 10
ความรู้ :
สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยแสงศิลป์กับชีวิทย์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- กล้ารับผิด รับชอบต่อการเรียนรู้และงานที่ทำ
ทักษะการสื่อสาร

- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน กิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อใช้ในการสรุป ประมวลและเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
- มีการจัดกลุ่มความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร   ที่ได้จาก

การสืบค้น จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิม กับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
- เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆ ของผู้อื่น มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รู้จักตนเอง

- เห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับผู้อื่น
- เคารพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้ถอดบทเรียนหลังการเรียนรู้ หน่วย:แสงศิลป์กับชีวิทย์ ตลอดทั้ง Quarter นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่ทุกคนช่วยกันตั้งไว้ก่อนเรียนรู้ จากนั้นนักเรียนทุกคนมาช่วยกันออกแบบและวางแผนการสรุปองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่นในมหกรรมเปิดแสง เด็กนอกกะลาในวันพฤหัสบดี ทุกคนช่วยกันทำชาร์ตความรู้ที่ต้องใช้ในการนำเสนอร่วมกัน ทุกงานจึงสำเร็จในช่วงเช้าทั้งหมด ช่วงบ่ายแบ่งหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน พร้อมกับซ้อมนำเสนอ น่าชื่นใจเมื่อถึงวันพฤหัสบดีพี่ๆทุกคนมาโรงเรียนแต่เช้า เพื่อมาเตรียมสถานที่ ทุกคนรู้หน้าที่ของตนเองช่วยกันทำหน้าที่ถ่ายทอดความเข้าใจสู่น้องๆและพี่ๆทุกชั้น รวมทั้งไปร่วมเรียนรู้กับทุกฐานๆ อย่างมีความสุข ขอบคุณช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ร่วมกันตลอดทั้ง 1 ชั่วโมง เหมือนเวลาจะน้อยแต่ก็เพียงพอต่อการเรียนรู้ของทุกคนค่ะ

    ตอบลบ